Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan sisustussuunnittelutoimisto Keikåå Designin tietosuojakäytännöt koskien asiakasrekisterin ylläpitoa ja asiakkaiden henkilötietoja.

1. Rekisterin ylläpitäjä
Keikåå Group Oy
Y-tunnus 3203111-9

2. Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot
Kristina Westerholm, kristina@keikaa.fi, 050 337 1299

Ukonhatunkuja 4, 02390 Sarvvik

3. Rekisterin nimi 

Keikåå Group: asiakas- ja sidosryhmäsrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin kerätään suunnittelutöiden kautta saatujen yksityishenkilöiden henkilötietoja. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakkuuksien hoito sekä yhteydenpito. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta joko yhteydenottolomakkeella tehdyn yhteydenoton kautta, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista, jos siitä on erikseen sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tietonsa tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti Keikåå Groupille. Keikåå Group voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Keikåå Group vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, enintään kuukauden kuluessa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti Keikåå Groupille. Keikåå Group voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).